Kontakt

Contact pagina


Contactformulier

* Verplichte velden

Afûk
Dat wie doe sa
Postbus 53
8900 AB Ljouwert

Antwoordnummer 5003 (Een postzegel is niet nodig)
8900 AB Ljouwert

Tel. 058-2343070
Fax 058-2159475

www.afuk.nl
ynfo@afuk.nl

Afûk boek- en taalwinkel
Bûterhoeke 3
8911 DH Ljouwert

Openingstijden:
Moandeis o/m freeds fan 9.30 - 17.30 oere.
Sneons fan 10.30 - 17.00 oere.

Deel deze pagina