Blog

De taal fan de artikels binne ôfhinklik fan de skriuwers. Is it Frysk de taal dy't de foarkar hat fan de skriuwer, dan sil syn artikel(s) ek frysktalich wêze. Is it Nederlânsk de taal dy't de foarkar hat, dan sil it artikel Nederlânsktalich skreaun wêze. Sa kin it ek foarkomme dat der immen yn wer in oare taal skriuwt oer taal yn de soarch.

 • “Taal is zo veel meer dan woorden; taal geeft mensen een stem”

  Pleatst op 9 augustus 2018

  Us Dream in Leeuwarden is een ware smeltkroes van verschillende talen. Bij de kleinschalige woongroep voor mensen met een (ernstige) verstandelijke en/of meervoudige beperking in Leeuwarden gebruiken bewoners en begeleiders een breed scala aan (streek)talen. Van het Fries en het Bildts tot het Gronings en Stadfries. Niet te vergeten de taal van de spraakcomputers. “Us Dream is een droom voor iedere taalliefhebber”, lachen Jildou Talsma en Sophia Tooi.

  Fierder lêze
 • Workshop Dat wie doe sa foar frijwilligers

  Pleatst op 11 december 2017

  Dat wie doe sa materiaal wurdt út de kast helle en ynset troch frijwilligers yn de soarch. De workshop wurdt fergees oanbean en duorret sa'n 1 oant 1,5 oere.

  Fierder lêze
 • Belibje it wer

  Pleatst op 25 september 2017

  ‘Belibje it wer’ is ûnderdiel fan it projekt Dat wie doe sa, dat materiaal yn de Fryske taal oanbiedt, rjochte op reminisinsje: it opheljen fan oantinkens. It is in mienskiplik projekt fan Leppehiem, Friese Poort, Hof & Hiem en de Afûk.

  Fierder lêze
 • Terug in de tijd met Dat wie doe sa

  Pleatst op 18 oktober 2016

  Foar de aktiviteiten mei de Frysktalige bewenners brûke we by Doniahiem de materialen fan Dat wie doe sa. Minsken fine it moai as sy har memmetaal heare.

  Fierder lêze
 • Elk contact is met taal verbonden

  Pleatst op 18 oktober 2016

  Daar is Ytsje Kramer, jeugdverpleegkundige bij de GGD Súdwest-Fryslân. Aan alles merk je dat hier een dame zit met een hart voor zorg én taal.

  Fierder lêze
 • Sline yn it ferline, oer sûn en smaakstjoerd iten

  Pleatst op 8 mei 2018

  Sline yn it ferline is in itensiedersboek fol gerjochten en ferhalen oer it iten fan eartiids

  Fierder lêze
 • In bosk fan minsken, ynspiraasjejûnen

  Pleatst op 30 september 2015

  In bosk fan minsken is in ynspiraasjeprojekt rûn de jubileumfoarstelling Grûn. Oer falske susters, eigenwize heiten, pakes dy’t sketen litte en bysûndere famyljegeheimen In bosk fan minsken rint fan 14 oktober oant en mei 10 novimber.

  Fierder lêze
 • Folksferhalen yn it Friesch Dagblad

  Pleatst op 31 augustus 2015

  It Friesch Deiblêd publisearret regelmjittich in searje mei folksferhalen.Yn de ôfrûne wiken wienen dat ferhalen fan Jantsjet de Vries út Tytsjerk.

  Fierder lêze
 • Museum De Grutterswinkel wreidet út mei kolleksje keningshûs

  Pleatst op 24 juli 2015

  De hear Tom Bakker (91) sammelt al mear as fyftich jier alles fan it keningshûs. In part fan syn kolleksje is oant 20 septimber te besjen yn museum De Grutterswinkel.

  Fierder lêze

Diel dizze side

Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen