Taal is bepalend voor het welbevinden

  De belangrijkste conclusie van het onderzoek 'Hokker taal prate jo?' is dat de (moeder)taal die gesproken wordt van belang is in zorgsituaties. Taal is bepalend voor het welbevinden van de zorgvrager én taal bepaalt de afstand tussen verzorgende en zorgvrager. 
  Het gebruik van de moedertaal verkleint die afstand, het spreken van de standaardtaal maakt die afstand groter. Verzorgenden die grip willen hebben op die afstand blijken bewust de (moeder)taal in te zetten om de door hen gewenste afstand te bewerkstelligen.

  Bekijk hier de resultaten

  Gebruik eenvoudige taal, korte zinnen en benadruk de belangrijke woorden.

  Meer tips

  Belibje it wer

  Belibje it wer

  ‘Belibje it wer’ is ûnderdiel fan it projekt Dat wie doe sa, dat materiaal yn de Fryske taal oanbiedt, rjochte op reminisinsje: it opheljen fan oantinkens. It is in mienskiplik projekt fan Leppehiem, Friese Poort, Hof & Hiem en de Afûk.

  Lees verder

  Thema's:

  Beroppen / Sjonge en spylje / Deistich libben / Skoalle / Iten en drinken / Sport / Ferskaat

  De strûper oan en spylje. Húskeamerteäter fan Theater Veder

  De strûper oan en spylje. Húskeamerteäter fan Theater Veder

  Twa kear yn ’e moanne bringe Dora Huisman, Ytsje Noordenbos en Marijke van der Laan it boerelibben fan eartiids by de bewenners fan soarchsintrum Foswert yn Ferwert. Mei de strûper en de klompen oan bringe se de bewenners werom nei it libben fan eartiids.

  Lees verder

  Thema's:

  It libben rûn / Feest en feestdagen / Sjonge en spylje / Deistich libben

  “De minsken binne hjir allegearre bysûnder en unyk”

  “De minsken binne hjir allegearre bysûnder en unyk”

  ‘Maatwurk dekt presys de lading fan alles wat wy hjir dogge’, legt Onno Hofstra uit. ‘Wy leverje tsjinsten op maat, mar ek produkten. De minsken dy’t hjir binne, binne allegearre unyk. Se hawwe op ien of oare wize in helpfraach, dêr’t wy ‘op maat’ mei omgeane. Wy biede har wurk en begelieding dy’t by harren past.’

  Lees verder

  Thema's:

  Deel deze pagina