Blog

De taal fan de artikels binne ôfhinklik fan de skriuwers. Is it Frysk de taal dy't de foarkar hat fan de skriuwer, dan sil syn artikel(s) ek frysktalich wêze. Is it Nederlânsk de taal dy't de foarkar hat, dan sil it artikel Nederlânsktalich skreaun wêze. Sa kin it ek foarkomme dat der immen yn wer in oare taal skriuwt oer taal yn de soarch.

 • Belibje it wer

  Pleatst op 25 september 2017

  ‘Belibje it wer’ is ûnderdiel fan it projekt Dat wie doe sa, dat materiaal yn de Fryske taal oanbiedt, rjochte op reminisinsje: it opheljen fan oantinkens. It is in mienskiplik projekt fan Leppehiem, Friese Poort, Hof & Hiem en de Afûk.

  Fierder lêze
 • Folksferhalen yn it Friesch Dagblad

  Pleatst op 31 augustus 2015

  It Friesch Deiblêd publisearret regelmjittich in searje mei folksferhalen.Yn de ôfrûne wiken wienen dat ferhalen fan Jantsjet de Vries út Tytsjerk.

  Fierder lêze
 • Oer skûtsjes, skippers en de leafde foar it skûtsjesilen

  Pleatst op 14 juli 2015

  It skûtsjesilen is sfeerfol, spannend en karakteristyk. Sûnt 2001 binne der sa'n twa- oant trijetûzen minsken aktyf by belutsen. Dat oantal is krekt wat lytser as it oantal skippers dat rûn 1910 de Fryske float foarme en fleurich ynvestearre yn moaie izeren roefskippen.

  Fierder lêze

Diel dizze side

Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen