Blog

De taal fan de artikels binne ôfhinklik fan de skriuwers. Is it Frysk de taal dy't de foarkar hat fan de skriuwer, dan sil syn artikel(s) ek frysktalich wêze. Is it Nederlânsk de taal dy't de foarkar hat, dan sil it artikel Nederlânsktalich skreaun wêze. Sa kin it ek foarkomme dat der immen yn wer in oare taal skriuwt oer taal yn de soarch.

 • De strûper oan en spylje. Húskeamerteäter fan Theater Veder

  Pleatst op 15 augustus 2017

  Twa kear yn ’e moanne bringe Dora Huisman, Ytsje Noordenbos en Marijke van der Laan it boerelibben fan eartiids by de bewenners fan soarchsintrum Foswert yn Ferwert. Mei de strûper en de klompen oan bringe se de bewenners werom nei it libben fan eartiids.

  Fierder lêze
 • Folksferhalen yn it Friesch Dagblad

  Pleatst op 31 augustus 2015

  It Friesch Deiblêd publisearret regelmjittich in searje mei folksferhalen.Yn de ôfrûne wiken wienen dat ferhalen fan Jantsjet de Vries út Tytsjerk.

  Fierder lêze
 • Parfumerie van het Harlinger Verleden op reis!

  Pleatst op 11 juni 2015

  Vanaf 22 februari 2015 t/m 28 maart 2015 konden bezoekers van het Hannemahuis meedoen aan het project “Parfumerie van het Harlinger Verleden” en in de Gehoorzaal was de film “Harlinger luchtjes” non-stop te bekijken. Nu gaat de bijzondere koffer desgewenst op reis langs de zorgcentra in Friesland.

  Fierder lêze

Diel dizze side

Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen